Back to top

Política de Privacitat i Protecció de Dades de Caràcter Personal:

Actualitzada a 9 de maig de 2024

 

1.- Qui és el Responsable del Tractament de les dades personals facilitades?

D'acord amb l'establert en el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (Reglament general de protecció de dades), l'informem que les dades facilitades a través dels mitjans establerts en la present pàgina web (correu electrònic, formulari de contacte o telèfon) seran tractats per les entitats que figuren a l'Avís Legal d'aquesta pàgina web com a Responsables del Tractament.

 

2.- Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A Ozone Bowling ens preocupa la privacitat dels nostres usuaris, així com protegir-ne la informació d'una forma segura. En base a la normativa de protecció de dades, volem informar els nostres usuaris sobre els tractaments que realitzem amb les seves dades personals. Aquestes són les finalitats per les quals Ozone Bowling tractarà la informació personal dels usuaris:

  1. Gestionar les peticions dirigides a través del formulari de contacte, correu electrònic o telèfon.

D' acord amb el consentiment atorgat en el nostre formulari de contacte OZONE BOWLING tractarà les seves dades personals per a la gestió de les peticions formulades pels usuaris, sempre que estiguin relacionades amb l' àmbit dels nostres fins i activitats.

  1. Tramesa de comunicacions comercials sobre els nostres productes, promocions o serveis

Sempre que vostè hagi atorgat el consentiment OZONE BOWLING li enviarà comunicacions comercials sobre els nostres productes, promocions, serveis o novetats a través de correu electrònic o qualsevol altre mitjà telemàtic.

  1. Captació d'informació a través de cookies

Pot consultar la nostra política de cookies en https://www.ozonebowling.com/politicadecookies/

 

3.- Quina és la base legal del tractament de les seves dades personals?

La base legal del tractament de les seves dades personals és l' article 6.1.b), el consentiment de l' usuari prestat mitjançant una clara acció informativa.

 

4.- Per quant temps conservarem les seves dades personals?

Les dades seran conservades durant el temps necessari per a la realització de les activitats anteriorment detallades, en tot cas en qualsevol moment podrà revocar el consentiment atorgat dirigint-se al nostre sistema intern d'informació a Canal ètic – Ozone Bowling

 

5.- A quins destinataris es comunicaran les seves dades personals?

Les seves dades personals no seran comunicades a tercers aliens a les entitats, llevat dels supòsits legalment previstos. En tot cas, per dur a terme les finalitats identificades, l' entitat pot contractar proveïdors, que actuen en qualitat d' Encarregat del Tractament. En qualsevol cas, les teves dades personals no seran transferides a països localitzats fora de la Unió Europea.

 

6.- Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades personals?

L'interessat podrà exercitar els drets detallats a continuació dirigint-se al nostre Sistema Intern d'Informació en Canal ètic – Ozone Bowling

  • Dret d' accés: És el dret de l' interessat a obtenir confirmació de si s' estan tractant o no dades personals que li concerneixen i, en aquest cas, dret d' accés a les dades personals.
  • Dret de rectificació: És el dret de l' interessat a demanar la rectificació de les dades personals inexactes que li concerneixen. L' interessat, així mateix, tenint en compte les finalitats del tractament, tindrà dret que es completin les dades personals que siguin incompletes, inclusivament mitjançant una declaració addicional.
  • Dret a la supressió: És el dret de l' interessat a obtenir la supressió de les seves dades personals, sempre que concorri alguna de les circumstàncies previstes a l' article 17 del Reglament General de Protecció de Dades.
  • Dret a la limitació del tractament: És el dret de l' interessat, a obtenir la limitació del tractament de dades personals, sempre que es compleixi alguna de les condicions establertes a l' article 18 del Reglament General de Protecció de Dades. En aquest cas, les dades només podran ser objecte de tractament, amb excepció de la seva conservació, amb el consentiment de l' interessat o per a la formulació, l' exercici o la defensa de reclamacions
  • Dret d' oposició: És el dret de l' interessat, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, a oposar-se al tractament de les seves dades personals, d' acord amb el que estableix l' article 21 del Reglament General de Protecció de Dades.
  • Dret a la portabilitat de les dades: És el dret de l' interessat a rebre dades personals que li incumbeixen, que hagi facilitat a un responsable del tractament, en un format estructurat, d' ús comú i lectura mecànica, i a transmetre' ls a un altre responsable del tractament sense que ho impedeixi el responsable al qual se' ls hagués facilitat, sempre que es compleixin les condicions establertes a l' article 20 del Reglament General de Protecció de Dades.

 

7.- Canvis en la Política de Privacitat

Ens reservem la facultat de modificar la present Política de Privacitat per adaptar-la a les novetats legislatives, jurisprudencials o d' interpretació de l' Agència Espanyola de Protecció de Dades. En aquest cas, anunciarem aquests canvis, indicant clarament i amb la deguda antelació les modificacions efectuades, i demanem-li, en cas que sigui necessari, l' acceptació d' aquests canvis.

Síguens