Back to top

Política de privacitat:

 

I. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Identitat: Ozone Bowling S.L.

NIF: B10649002

Adreça postal: Carretera Nacional 332, km 88.2, 03550 – Sant Joan d'Alacant, Alacant.

Correu electrònic: hispabowling@hispabowling.com

 

 

 II. FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES DADES I CATEGORIES DE DADES TRACTADES

Quines categories de dades tractem?

Depenent de la finalitat, Ozone Bowling S.L. tracta les següents categories de dades:

 • Dades identificatives: nom, cognoms, adreça postal, adreça de correu electrònic, imatge, codi postal, telèfon, i D.N.I.
 • Dades acadèmiques i professionals: formació/titulacions, historial d'estudiant, experiència professional, pertinença a col·legis o associacions professionals, en el cas dels processos de selecció.
 • Codis o claus d' identificació d' usuari.
 • Dades de trànsit i localització (IP ́s)
 • Metadades de comunicacions electròniques.
 • Dades d' informació comercial.

Les dades personals sol·licitades són obligatòries, de tal manera que la negativa a subministrar-les suposarà la impossibilitat de dur a terme la prestació dels serveis contractats.

En cas que l' usuari faciliti dades de tercers, manifesta comptar amb el consentiment dels mateixos i es compromet a traslladar-li la informació continguda en aquesta clàusula, eximint Ozone Bowling S.L. de qualsevol responsabilitat en aquest sentit. No obstant això, Ozone Bowling S.L. podrà dur a terme les verificacions per constatar aquest fet, adoptant les mesures de diligència deguda que corresponguin, conforme a la normativa de protecció de dades.

Ozone Bowling S.L. es reserva el dret de realitzar, en qualsevol moment, quantes comprovacions i verificacions corporatives siguin necessàries per garantir l'exactitud de les dades facilitades, evitant amb això possibles duplicitats i/o errors en la informació facilitada pel Client, garantint d'aquesta manera el servei sol·licitat i aportant major seguretat jurídica a ambdues parts.

Les dades que en els formularis disposats per Ozone Bowling S.L. a través de www.ozonebowling.com/contacto apareguin marcades amb un bifoca (*), seran necessàries per complir amb la finalitat contractual o legal establerta.

Per tant, si l'usuari no els facilités, no serà possible l'enviament d'aquest formulari a través de www.ozonebowling.com/contacto ni atendre la seva sol·licitud.

 

Amb quina finalitat i durant quant temps tractarem les seves dades personals?

Ozone Bowling S.L., tractarà les dades de l'usuari, de manera manual i/o automatitzada, per a les següents finalitats específiques:

 • Remetre (a través de correu electrònic i/o SMS) comunicacions electròniques per tal d'establir una relació comercial entre Ozone Bowling S.L. i l'usuari i/o poder atendre les necessitats de l'usuari tret que s'indiqui el contrari o l'usuari s'hi oposi.
 • Elaborar un perfil comercial de l'usuari i realitzar accions comercials ajustades al mateix, utilitzant les seves dades derivades de la gestió dels serveis prestats (dades de navegació, hàbits d'accés, trànsit), llevat que s'indiqui el contrari o l'usuari s'oposi o revoqui el seu consentiment.
 • En el cas que ens remeti el seu cv o s'inscrigui en les diferents ofertes de treball que puguem publicar, tractarem les seves dades per tal de valorar i gestionar la seva sol·licitud d'ocupació i en el seu cas, dur a terme les actuacions necessàries per a la selecció i contractació de personal, a fi d'oferir-li llocs que s'ajustin al teu perfil. Llevat que s' indiqui el contrari, l' aportació de les dades requerides és necessària, per la qual cosa la seva no aportació impedirà la continuïtat del procés de selecció.
 • Donar compliment a les obligacions legalment establertes, així com verificar el compliment de les obligacions contractuals, inclosa la prevenció de frau.
 • Dur a terme les actuacions precises per protegir els interessos vitals dels clients quan així sigui necessari, o el compliment de les resolucions judicials i les mesures que s' hi acorden.
 • La gestió d' estacionament.

 

Quant temps guardem les seves dades?

Ozone Bowling S.L. conservarà les dades personals dels usuaris únicament durant el temps necessari per a la realització de les finalitats per a les quals van ser recollides, mentre no revoqui els consentiments atorgats. Posteriorment, en cas de ser necessari, mantindrà la informació bloquejada els terminis legalment establerts, en tot cas, el termini: de 5 anys, o el termini establert per llei per a qualsevol acció que pugui esdevenir del tractament.

En el cas de les dades que ens faciliti en relació amb les ofertes d' ocupació en què es vulgui subscriure, seran conservades durant, 3 anys des de la data de la darrera actualització. Transcorregut aquest període, sense que hagin estat actualitzades, les dades seran suprimides, llevat que ens indiqui el contrari.

 

Quines mesures de seguretat implantem per cuidar les seves dades?

Ozone Bowling S.L. per protegir les diferents tipologies de dades reflectides en aquesta política de privacitat durà a terme les mesures de seguretat tècniques necessàries per evitar la seva pèrdua, manipulació, difusió o alteració.

 • Encriptació de les comunicacions entre el dispositiu de l' usuari i els servidors d' Ozone Bowling S.L.
 • Encriptació de la informació en els propis servidors d' Ozone Bowling S.L.
 • Altres mesures que evitin l'accés a les dades de l'usuari per part de tercers

 


III. LEGITIMACIÓ

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La legitimació per al tractament de les dades de l'usuari per part d'Ozone Bowling S.L. per poder enviar el formulari de contacte i/o treball es troba en el consentiment de l'interessat, sol·licitat per al cas concret.

Atenent els serveis prestats directament per Ozone Bowling S.L. o a través dels seus proveïdors, el tractament es realitzarà amb base en la pròpia execució del contracte. En aquest sentit, els tractaments de dades duts a terme pels proveïdors no tindran la consideració de cessió o comunicació de dades, llevat dels casos legalment establerts.

El tractament de les dades per tal de remetre butlletins electrònics amb ofertes, promocions i notícies, així com enquestes de valoració o grau de satisfacció, relacionades amb Ozone Bowling S.L., informació comercial i/o promocional, l'elaboració d'informes estadístics anònims respecte als hàbits d'accés i l'activitat desenvolupada pels usuaris al web i l'elaboració de perfils comercials utilitzant dades derivades de la gestió dels productes i serveis contractats amb Ozone Bowling S.L., es basen en l' interès legítim d' Ozone Bowling S.L. per dur a terme aquests tractaments d' acord amb la normativa vigent.

Els consentiments obtinguts per a les finalitats esmentades són independents per la qual cosa l' usuari podrà revocar un o diversos d' ells no afectant els altres.

Igualment es podrà utilitzar la informació de l' usuari per al compliment de les diferents obligacions legals d' Ozone Bowling S.L.

En el cas de la inscripció en ofertes d' ocupació publicades, les seves dades seran tractades sobre la base del seu consentiment, que pot retirar en qualsevol moment, si bé això faria que la seva candidatura no pogués ser tinguda en compte en els nostres processos de selecció de personal. No obstant això, la retirada del seu consentiment no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat.

 


IV. COMUNICACIONS DE DADES

A quins destinataris es comunicaran les teves dades?

 • Les Forces i Cossos de Seguretat de l' Estat en virtut del que estableix la Llei.

 

 

V. ALTRES DADES QUE TRACTEM EN OZONE BOWLING S.L.

Dins del compromís d'Ozone Bowling S.L. amb la privacitat i protecció de les dades de les persones, t'informem d'altres tractaments de dades que es poden dur a terme, en el marc de la relació amb els clients, concretament, en relació amb els serveis d'atenció telefònica.

En aquest sentit,Ozone Bowling S.L. tractarà les seves dades amb la finalitat de millorar la qualitat dels nostres serveis, així com gestionar la sol·licitud formulada i proporcionar-li, si s'escau, els serveis que hagin estat requerits. Si ho desitja, pot contactar amb nosaltres, a través dels números de telèfon habilitats a l' efecte, la base jurídica del tractament serà l' adopció de mesures precontractuals o el desenvolupament de la pròpia relació contractual, així com, en determinats casos el seu propi consentiment.

Igualment l'informem que els nostres centres compten amb un sistema de videovigilància, la funció del qual és garantir la seguretat de les persones i instal·lacions. Li recordem que la normativa vigent legitima el tractament efectuat sobre la base de l'interès legítim d'Ozone Bowling S.L. a garantir la seguretat de les instal·lacions, per la qual cosa la seva imatge pot ser gravada amb el sol fet d'accedir a l'edifici.

Aquestes dades podran ser comunicades a les Forces i cossos de Seguretat de l' Estat en cas que resulti necessari. Les imatges seran custodiades durant el termini màxim d'un (1) mes des de la seva captació.

 


VI. DRETS DELS USUARIS

Quins drets té l'interessat?

Pot enviar-nos un escrit a Ozone Bowling S.L. (Carretera Nacional 332, km 88.2, 03550 – Sant Joan d'Alacant, Alacant), (en endavant, la "Direcció"). En qualsevol moment i de manera gratuïta, els drets següents:

 • Revocar els consentiments atorgats.
 • Obtenir confirmació sobre si a Ozone Bowling S.L. s'estan tractant dades personals que li concerneixen o no.
 • Accedir a les seves dades personals.
 • Rectificar les dades inexactes o incompletes.
 • Sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides.
 • Obtenir d' Ozone Bowling S.L. la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes en la normativa de protecció de dades.
 • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular al tractament de les seves dades, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. Ozone Bowling S.L. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Obtenir intervenció humana, a expressar el seu punt de vista i a impugnar les decisions automatitzades a adoptades per part d' Ozone Bowling S.L., si s' escau.
 • Sol·licitar la portabilitat de les seves dades.
 • Reclamar davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es) quan l'interessat consideri que Ozone Bowling S.L. ha vulnerat els drets que li són reconeguts per la normativa aplicable en protecció de dades.
Síguens